MILLIONETTE COUTURE SRL Търговско дружество със седалище в Jud. Ilfov, Com.Glina, CUI 44316471, регистриран в Търговския регистър с номер J23/3187/2021, организиран съгласно румънското законодателство, е собственик и администратор на уебсайта www.millionette.com

Дефиниции

УЕБСАЙТ – Домейните www.millionette.com и техните поддомейни, включително, но не само, публично достъпният уебсайт, имат следното съдържание и дефиниции:

• цялата информация на САЙТА, ​​която може да бъде посетена, прегледана или достъпна по друг начин чрез използване на цифрово устройство;

• съдържанието на всеки имейл, изпратен до неговите ПОТРЕБИТЕЛИ или КЛИЕНТИ от www.millionette.com чрез електронни средства и/или всякакви други налични средства за комуникация;

• всякаква информация, съобщена по какъвто и да е начин от служител на www.millionette.com на ПОТРЕБИТЕЛЯ или КЛИЕНТА, съгласно посочената или не от него информация за контакт;

• информация, свързана с продуктите, услугите и/или тарифите, начислени от www.millionette.com за определен период;

• информация, свързана с продуктите, услугите и/или тарифите, прилагани от трето лице, с което www.millionette.com има сключени договори за партньорство, в определен период;

• данни, свързани с www.millionette.com, или други техни привилегировани данни.

КАМПАНИЯ – актът на излагане с търговска цел, изключително по електронен път и само чрез уебсайта, на ограничен брой продукти с ограничен и предварително определен склад, за ограничен период от време, установен от www.millionette.com.

УСЛУГА – услугата за електронна търговия, извършвана изключително в публично достъпните части на УЕБСАЙТА, ​​в смисъл на даване на възможност на КЛИЕНТА да договаря продукти и/или услуги, използвайки изключително електронни средства, включително други средства за дистанционна комуникация (напр. по телефона) .

ЧЛЕН – Физическото лице, което има или получава достъп до СЪДЪРЖАНИЕТО чрез всяко средство за комуникация, предоставено от www.millionette.com (електронно, телефонно и т.н.) или въз основа на съществуващо потребителско споразумение между www.millionette.com и него и което изисква създаване и използване на АКАУНТ.

АКАУНТ – комплектът, състоящ се от имейл адрес и парола, които позволяват достъп на един ЧЛЕН до ограничените зони на САЙТА, ​​през които се осъществява достъп до УСЛУГАТА.

КЛИЕНТ – Физическото лице, което е ЧЛЕН на www.millionette.com и е направило поне една поръчка в сайта.

ДОКУМЕНТ – настоящите клаузи на Общите условия.

ДОГОВОР за разстояние – съгласно дефиницията, съдържаща се в ГЕО бр. 34/2014 г.: договорът за доставка на продукти или услуги, сключен между търговец и потребител, в рамките на система за продажби, организирана от търговеца, който използва изключително, преди и при сключването на този договор, една или повече техники на дълга комуникация от разстояние.

ТРАНЗАКЦИЯ – събиране или възстановяване на сума в резултат на продажбата на продукт/услуга от www.millionette.com на Клиента, чрез използване на услугите на картовия процесор, одобрен от www.millionette.com, независимо от начина на доставка;

2. Общи

2.1. Документът установява реда и условията за използване на Сайта/Съдържанието/Услугата от Члена или Клиента, в случай че той няма друго валидно потребителско споразумение, сключено между www.millionette.com и него.

2.2. Използването, включително, но не само достъп, посещение и разглеждане на Съдържанието/Услугата, предполага придържането на Члена или Клиента към тези правила и условия, освен ако съответното съдържание няма ясно формулирани условия за използване.

2.3. Достъпът до Услугата се осъществява изключително чрез достъп до публично достъпния уебсайт www.millionette.com

2.4. Използвайки Сайта/Съдържанието/Услугата, Членът или Клиентът е изцяло отговорен за всички дейности, произтичащи от използването му. Също така, той носи отговорност за всякакви материални, интелектуални или електронни щети или всякакъв друг вид, причинени на Сайта, Съдържанието, Услугата, www.millionette.com или всяка трета страна, с която www.millionette.com има сключени договори, в съответствие с действащото румънско законодателство.

2.5. Ако Потребителят или Клиентът не е съгласен и/или не приеме и/или оттегли даденото съгласие за Документа:

• 2.5.1. Той се отказва от: достъп до Услугата, други услуги, предлагани от www.millionette.com чрез Сайта, получаване на бюлетини/сигнали и/или съобщения от www.millionette.com от всякакъв вид (електронна поща, телефонно обаждане, SMS и т.н.), без допълнителна гаранция от www.millionette.com

• 2.5.2. www.millionette.com ще изтрие всички отнасящи се до него данни от своята база данни, без последващо задължение на която и да е от страните към другата или без която и да е страна да може да претендира обезщетение от другата.

• 2.5.3. Той може да отмени по всяко време решението си да не е съгласен и/или да не приеме документа във формата, в която ще бъде достъпен в този момент.

2.6. Клиентът/Членът може по всяко време да се върне към решението си да се съгласи и/или да приеме Документа във формата, в която ще бъде достъпен в този момент.

2.7. За да упражни правото си по чл.2.5, той може да се свърже с www. millionette.com, или да използвате предназначените за тази цел връзки от съдържанието, получено от www.millionette.com.

2.8. Клиентът не може да оттегли съгласието, изразено в полза на Документа по време на изпълнение на Договор или до момента, в който не плати възнаграждението за всички неплатени Договори на www.millionette.com.

2.9. В случай, че Клиентът е платил стойността на всички неплатени Договори към www.millionette.com и оттегли своето съгласие, изразено в полза на Документа по време на изпълнение на Поръчка, www.millionette.com ще анулира неговата Поръчка без никакви допълнителни задължения на която и да е страна към другата или без никоя страна да може да претендира обезщетение към другата.

2.10. Този сайт е предназначен само за членове, които са физически лица, навършили 18 години, които са изпълнили съответните стъпки за регистрация и които не са били спрени или премахнати от www.millionette.com, независимо от причината за спирането или премахването . Възможността за онлайн поръчка е достъпна само за хора, живеещи в Румъния. Ставайки член, www.millionette.com ще счита, че лицето отговаря на горните условия.

3. Съдържание

3.1. Съдържанието, както е дефинирано в преамбюла, включително, но не само лога, стилизирани изображения, търговски символи, статични изображения, динамични изображения, текст и/или мултимедийно съдържание, представено на сайта, са изключителна собственост на www.millionette.com, като всички права, получени в това отношение пряко или непряко (чрез лицензи за използване и/или публикуване), са запазени.

3.2. Членът или Клиентът нямат право да копират, разпространяват, публикуват, прехвърлят на трети страни, модифицират и/или променят по друг начин, използват, свързват, показват, включват каквото и да е съдържание в какъвто и да е контекст, различен от оригиналния, предназначен от www.millionette.com , включването на каквото и да е съдържание извън сайта www.millionette.com, премахването на знаците, обозначаващи авторските права на www.millionette.com върху съдържанието, както и участието в прехвърляне, продажба, разпространение на материали, направени чрез възпроизвеждане , модифициране или показване на съдържанието, освен с изричното съгласие на www.millionette.com.

3.3. Всяко съдържание, до което Членът или Клиентът има и/или получава достъп по какъвто и да е начин, е предмет на Документа, ако съдържанието не е придружено от конкретно и валидно потребителско споразумение, сключено между www.millionette.com и него, и без всяка подразбираща се или изрична гаранция от www.millionette.com по отношение на това съдържание.

3.4. Членът или Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва съдържание само за лични или некомерсиални цели, само ако те не противоречат на разпоредбите на Документа.

3.5. Ако www.millionette.com даде на Члена или Клиента правото да използва, във формата, описана в отделно потребителско споразумение, определено съдържание, до което Членът има или получава достъп съгласно настоящото споразумение, това право се разпростира само върху този или това съдържание, определено в споразумението, само по време на съществуването на това или тези съдържание на сайта или периода, определен в споразумението, съгласно определените условия, ако съществуват и не представляват договорен ангажимент от страна на www.millionette .com за съответния Член, Клиент или всяка друга трета страна, която има/получава достъп до това прехвърлено съдържание по какъвто и да е начин и която може да бъде или е увредена по някакъв начин от това съдържание, по време или след изтичане на потребителското споразумение.

3.6. Никакво съдържание, предадено на Члена или Клиента чрез каквито и да е средства за комуникация (електронни, телефонни и т.н.) или придобито от него чрез достъп, посещение и/или разглеждане, не представлява договорно задължение от страна на www.millionette.com и /или служителя на www .millionette.com, който е посредничил при прехвърлянето на съдържание, ако съществува, във връзка с това съдържание.

3.7. Всяко използване на Съдържанието за цели, различни от изрично разрешените от документа или потребителското споразумение, което го придружава, ако съществува, е забранено.

4. Контакт

4.1. www.millionette.com публикува на уебсайта идентификационни данни и данни за контакт, актуализирани за информация на Клиенти или Членове.

4.2. Чрез използването на контактната форма или услугата, представена на уебсайта, Членът или Клиентът позволява на www.millionette.com да се свърже с него чрез всякакви налични средства, включително електронни средства, съответно електронна поща (e-mail, SMS).

4.3. Частичното или пълното попълване на формуляра за контакт и изпращането му по никакъв начин не представлява ангажимент от страна на www.millionette.com да се свърже с Члена или Клиента.

4.4. Достъпът до сайта, използването на информацията, представена в него, посещението на страниците или изпращането на имейли или известия, адресирани до www.millionette.com, се извършва по електронен път, по телефона или чрез всяко друго средство за комуникация, достъпно за Члена или Клиента. По този начин www.millionette.com ще счита, че Членът или Клиентът се съгласява да получава известия от www.millionette.com по електронен път и/или по телефона, включително съобщения по електронна поща, SMS или чрез съобщения на уебсайта.

4.5. www.millionette.com си запазва правото да не отговаря на искания от каквото и да е естество, които не са свързани с предлаганите на сайта продукти/услуги или със сключен договор с Член или Клиент, получени чрез средства за комуникация (електронни, телефонно обаждане, SMS и др.).

5. Бюлетини и сигнали

5.1. Когато Членът или Клиентът създаде Акаунт на Сайта, той приема Документа (Общи условия), изразявайки съгласието си относно получаването на бюлетини и/или сигнали от www.millionette.com, изпратени по имейл ( e-mail , SMS) и/или телефонно обаждане. Опцията относно договора, издадена от Клиента или Члена, може да бъде променена по всяко време, в съответствие с разпоредбите на чл. 5.3.

5.2. Данните, събрани от Член или Клиент, за целите на изпращане на бюлетини и/или сигнали, могат и ще бъдат използвани от www.millionette.com в рамките на Политиката за поверителност.

5.3. Отказът от получаване на бюлетини и/или сигнали от страна на Члена или Клиента може да бъде направен по всяко време:

• 5.3.1. използване на специално предназначената връзка от всички получени бюлетини и/или сигнали;

• 5.3.2. чрез използване на опциите, налични в Клиентския акаунт, за промяна на приемането или за получаване на бюлетини и/или сигнали;

• 5.3.3. като се свържете с www.millionette.com, като използвате инструментите, налични на уебсайта в секция „Контакт“, без последващо задължение на която и да е от страните към другата.

5.4. Отказът от получаване на бюлетини и/или сигнали не означава отказ от даденото съгласие за документа.

5.5. www.millionette.com си запазва правото да избере Членовете или Клиентите, които преди това са изразили желание да получават бюлетини и/или сигнали, на които да изпраща такива известия, както и правото да премахне от своята база данни всеки Член или Клиент, без никакви последващ ангажимент от www.millionette.com, В този случай Членът или Клиентът може да се свърже с отдела за връзки с клиенти на www.millionette.com, за да получи необходимите обосновки във връзка с всяко решение и/или действие, предприети от www.millionette.com , за целите на тази статия.

5.6. www.millionette.com няма да включва в бюлетините и/или сигналите, изпратени до Члена или Клиента, друг вид рекламен материал под формата на съдържание, което се отнася до трета страна, която не е партньор на www.millionette. com, по време на изпращане на бюлетини и/или предупреждения.

Условия за връщане

Всички продукти, закупени от сайта www.millionette.com, могат да бъдат сменени или върнати в рамките на 14 работни дни, в случай че продуктът има дефекти или е бил използван (носен) Продуктът не може да бъде върнат. За повече подробности, моля, консултирайте се с Политиката за доставка и връщане.

6. Политика за поверителност

6.1. www.millionette.com събира лични данни), на страниците на своите сайтове, само с доброволното съгласие на Члена или Клиента, за следните цели:

• валидиране, изпращане и фактуриране на поръчки към него;

• решаване на анулации или проблеми от всякакъв характер, свързани с поръчка или договор, със закупените от него услуги или продукти;

• да осигури достъпа му до услугата;

• изпращане на периодични бюлетини и/или сигнали, чрез използване на електронна поща (e-mail, SMS) и/или чрез телефонно обаждане;

• осъществяване на контакт с него, по негово доброволно желание;

• свързване с него по въпроси, свързани с взаимоотношенията с клиенти;

• статистически цели Чрез създаването на акаунта всеки член или клиент е изразил съгласието си www.millionette.com да събира и администрира личните му данни при условията и в съответствие с разпоредбите на Закон 677/2001.

Всеки Член или Клиент има право да получи безплатно от www.millionette.com чрез писмено, подписано и датирано искане:

а) потвърждение на факта, че отнасящите се до него данни се обработват или не се обработват от него

б) в зависимост от случая, коригиране, актуализиране, блокиране или изтриване на данни, чиято обработка не е в съответствие със закона, особено непълни или неточни данни;

в) в зависимост от случая, трансформирането в анонимни данни на данни, чиято обработка не е в съответствие със закона;

г) уведомяване на трети страни, на които се предоставят данните за всяка операция, извършена съгласно писмото б) или в), ако това уведомление не се окаже невъзможно или не включва усилие, непропорционално на легитимния интерес, който може да бъде накърнен. По силата на доброволна регистрация на уебсайта www.millionette.com или достъп (поръчване) на продукти/услуги на www.millionette.com, Членът или Клиентът се съгласява (съгласява) с обработването на лични данни от www.millionette.com в своите собствена компютърна система, както ръчно, така и автоматично, за целите, посочени в точка 6.1, в съответствие с член 5, параграф 1 от Закон №. 677/2001 относно защитата и обработката на лични данни. Ако Членът или Клиентът не е съгласен с обработването на личните му данни от www.millionette.com, той има право да не използва уебсайта и да не предоставя на www.millionette.com лични данни.

Всеки Член или Клиент има право да възрази по всяко време, по основателни и законни причини, свързани с неговата конкретна ситуация, като изпрати до www.millionette.com писмено, датирано и подписано искане, което има за цел да подлежи на обработка, освен в случаите, когато има законови разпоредби за противното. В случай на основателно противопоставяне обработката вече не може да засяга въпросните данни.

Всеки Член или Клиент има право да възрази по всяко време, безплатно и без никакво основание, като изпрати до www.millionette.com писмено искане, датирано и подписано, свързаните с него данни да бъдат обработвани за целите на директния маркетинг, на от името на оператора или трета страна, или да бъдат разкрити на трети страни за такава цел.

6.2. www.millionette.com може неволно да събира други данни (IP адрес, време на посещение, място, от което се осъществява достъп, име и версия на интернет браузъра, операционна система, включително други параметри), предоставени от интернет браузъра, през който се осъществява достъпът до сайт и може да се използва от www.millionette.com за подобряване на услугите, предлагани на неговите Клиенти или Потребители, или за статистически цели; изключение прави случаят, когато разпоредбите на документа са нарушени, в случай че резултатът от действията на Члена/Клиента противоречи на интересите или причинява вреди от всякакъв вид на www.millionette.com и/или на трети страни, с които www.millionette.com има договори за партньорство към този момент.

6.3. Клиентът има право да се противопостави, в рамките на чл.2.8, на събирането на личните му данни и да изиска изтриването им, като по този начин оттегли своето съгласие, дадено за документа, и по този начин се откаже от всяко имплицитно право, посочено в него и без последващо задължение към едната страна срещу другата или без никоя страна да може да претендира обезщетение за вреди към другата.

6.4. Да упражнява правата по чл. 6.3, Клиентът или Членът ще отиде на www.millionette.com чрез достъп до един от методите, посочени в чл. 5.3.

6.5. Използвайки формулярите, налични на уебсайта, Клиентът или Членът има право да променя данните, които първоначално е декларирал, за да отрази всяка настъпила промяна, ако има такава.

6.8. Политиката за поверителност www.millionette.com се отнася само до данните, предоставени доброволно от Клиента или Члена изключително на сайта. www.millionette.com не носи отговорност за политиката за поверителност, практикувана от други трети страни, които могат да бъдат достигнати чрез връзки, независимо от тяхното естество, извън сайта.

6.9. www.millionette.com се задължава да използва събраните данни на Клиента/Члена само в съответствие с посочените цели и да не публикува, продава, отдава под наем, лицензира, прехвърля и др. базата данни, съдържаща информация, свързана с личните или специални данни на Члена/Клиента на всяка трета страна, която не участва в изпълнението на декларираните цели.

6.10. Изключение от разпоредбите на чл. 6.9 ще направи ситуацията, в която прехвърлянето/достъпът/гледането/и т.н. се изисква от компетентните органи в случаите, предвидени от разпоредбите в сила към датата на настъпване на събитието.

6.11. Процесорът(ите) на банкови карти, одобрен(и) от www.millionette.com, има право на достъп/преглед на всякакъв вид данни/документи, генерирани след издадена поръчка, анулирани поръчки, договор, анулиран договор или спазен договор, за да разследва всяка Транзакция , ако съществува.

6.12. www.millionette.com гарантира, че личните данни на Потребителя, събрани чрез контактната форма, ще бъдат използвани само до разрешаване на комуникирания от него проблем, след което ще станат изключително статистически данни.

6.13. www.millionette.com не носи отговорност за повреди, които могат да застрашат сигурността на сървъра, на който се хоства базата данни, съдържаща тези лични данни.

7. Политика за онлайн продажби

7.1. Достъп до услугата

• 7.1.1. Достъпът до услугата е разрешен на всеки член

• 7.1.2. За да получи достъп до услугата, членът трябва да приеме разпоредбите на документа.

• 7.1.3. www.millionette.com си запазва правото да ограничи или изключи достъпа на Клиента до Услугата и/или до някои от приетите методи на плащане и да изтрие или ограничи неговия Акаунт, в рамките на закона, ако счита, че въз основа на поведението или дейността на Клиента на сайта, достъпът и съществуването на неговия Акаунт може да навреди или да навреди по какъвто и да е начин на www.millionette.com. В изпълнение на разпоредбата на чл. 5.5. относно уведомяването на Клиента за действията и/или решенията на www.millionette.com, той може да се обърне към отдел „Връзки с клиенти“ на дружеството, за да бъде информиран за причините, довели до прилагането на горепосочените мерки.

• 7.1.4. Всеки член може да има само един акаунт. Забранено е споделянето на Акаунт между няколко Члена/Клиента.

• 7.1.5. В случай, че www.millionette.com открие нередности и/или нарушения от какъвто и да било вид на разпоредбите на тази глава, които водят до увреждане или смущение по какъвто и да е начин на дейността на дружеството, www.millionette.com си запазва правото на собствен преценка, за анулиране, ограничаване, ограничаване, спиране или изключване на достъпа на Клиента до Съдържанието или Услугата. В този случай Членът или Клиентът може да се обърне към отдела за връзки с клиенти на www.millionette.com, за да получи необходимите обосновки във връзка с мерките, приети за целите на този член, и датата, от която те са били или ще бъдат приложени .

7.2. Продукти и услуги

• 7.2.1. www.millionette.com може да публикува на уебсайта информация за продукти, услуги и/или промоции, практикувани от него или от трето лице, с което www.millionette.com има сключени договори за партньорство, в определен период и в рамките на наличния лимит .

• 7.2.2. Продуктите и/или услугите, закупени чрез услугата, са предназначени изключително за лична употреба на Клиента.

• 7.2.3. www.millionette.com може да ограничи възможността на един или повече Клиенти да закупуват някои продукти или услуги, налични на сайта в даден момент, при условията на чл. 7.1.

• 7.2.4. Всички цени, свързани с продуктите или услугите, представени на сайта, са изразени в леи

• 7.2.5. Цените, показани на уебсайта, пресечени с линия, означават цената, препоръчана от производителя за продажба в магазини, търговски центрове или други търговски обекти, където не се прилагат отстъпки. Тези цени са чисто информативни и нямат юридическа стойност.

• 7.2.6. В случай на онлайн плащания, www.millionette.com не носи/не може да бъде държан отговорен за други допълнителни разходи, направени от Клиента, включително, но не само, такси за конвертиране на валута, прилагани от банката издател на картата, ако валутата на нейното издаване се различава от RON. Отговорността за това действие се носи единствено от Клиента.

• 7.2.7. Цялата информация, използвана за описание на предлаганите на сайта продукти и/или услуги (статични/динамични изображения/мултимедийни презентации/т.н.) не представлява договорно задължение от страна на www.millionette.com, а се използва изключително за представяне цели.

• 7.2.8. В описанието на продуктите и/или услугите www.millionette.com си запазва правото да използва други продукти (аксесоари/т.н.), които може да не са включени в цената на съответните продукти.

7.3. Онлайн поръчка

• 7.3.1. Клиентът може да прави поръчки за продукти, продавани в даден момент, изключително на уебсайта, като добави желания продукт/продукти в количката за пазаруване, след което завърши поръчката, като заплати чрез един от изрично посочените методи. Веднъж добавен в количката за пазаруване, даден продукт е достъпен за закупуване, докато Кампанията е активна и има положителни наличности за него. Добавянето на продукт в пазарската количка, без да е завършена поръчката, не води до автоматичното му резервиране.

• 7.3.2. С извършването на поръчката Клиентът се съгласява, че всички предоставени от него данни, необходими за процеса на покупка, са верни, пълни и верни към датата на извършване на поръчката, посочена в този документ и издадената поръчка.

• 7.3.3. С попълването на поръчката Клиентът се съгласява, че www.millionette.com може да се свърже с него, по всички налични/съгласувани от www.millionette.com средства и предвидени в този Документ, във всяка ситуация, в която е необходимо да се свържете с Клиента.

• 7.3.4. www.millionette.com може едностранно да анулира поръчката, направена от Клиента, след предварително уведомление, отправено до Клиента, без последващо задължение на която и да е страна към другата или без която и да е страна да може да претендира обезщетение от другата в следните случаи :

или 7.3.4.1. неприемане от банката издател на картата на клиента, на транзакцията, в случай на онлайн плащания;

или 7.3.4.2. анулиране на транзакцията от картов процесор, одобрен от www.millionette.com, в случай на онлайн плащане;

или 7.3.4.3. предоставените от Клиента данни на уебсайта са непълни или неверни;

или 7.3.4.4. дейността на Клиента в сайта може и/или да причини вреди от всякакъв вид или да навреди по какъвто и да е начин на www.millionette.com и/или неговите партньори;

o 7.3.4.5 извършване на повече от две последователни неуспешни доставки;

или 7.3.4.6. по други обективни причини.

• 7.3.5. Клиентът може да се откаже от поръчка, когато се свърже по реда на чл. 7.3.3.;

• 7.3.6. В случай, че Клиентът се откаже в законовия срок за отказ от договора, поръчка, направена с плащане с банкова карта и при която банката издател на картата на Клиента е превела платените суми по сметката на www.millionette.com, тази сума ще бъдат върнати от www.millionette.com в рамките на максимум 14 дни от датата, на която последният е получил върнатите продукти, по IBAN сметката, посочена писмено от Клиента.

• 7.3.7. В случай, че продукти, поръчани от Клиента чрез поръчка, направена с плащане с банкова карта, не са налични на склад, www.millionette.com ще уведоми клиента за това и ще върне насрещната стойност на продуктите по сметката на Клиента. , в рамките на максимум 48 часа от датата, на която www.millionette.com е узнала за този факт.

• 7.3.8. Клиентът има право да отмени или промени съдържанието на поръчка, заплатена с картата, в рамките на максимум 24 часа от нейното извършване. В тази връзка Клиентът ще изпрати писмено до екипа на www.millionette.com искане за анулиране или промяна на поръчкат

• 7.3.9. В случай, че Клиентът е променил Поръчката си съгласно чл. 7.3.8 и стойността на новата му поръчка е по-ниска от стойността на първоначално поръчаните продукти/услуги, www.millionette.com ще върне в сметката на Клиента сумата, представляваща разлика между стойността на първоначалната поръчка и на новата поръчка, в рамките на максимум 14 дни от датата, на която www.millionette.com е узнала за този факт.

• 7.3.10. Подробностите за доставка на продукта, включително, но не само времето, необходимо за доставка, не представляват договорно задължение от страна на www.millionette.com, без която и да е страна да може да претендира за щети от другата, в случай че която и да е страна може бъде или е накърнен по някакъв начин в резултат на тяхното нарушение.

• 7.3.11. Ако Клиент промени личните си данни, като използва формулярите, налични на уебсайта, всички текущи поръчки, съществуващи към този момент, запазете данните, дефинирани/приети от Клиента преди момента на промяната, като вземете предвид доставката и контакта, новите данни модифицирани съответно.

7.4. Телефонна поръчка

• 7.4.1. Клиентът / Членът на www.millionette.com може да прави поръчки по телефона.

7.5. Договор и завършване

• 7.5.1. www.millionette.com ще включи в пакета, изпратен до Клиента или по електронен път, в зависимост от вида на всеки продукт, всички необходими документи, удостоверяващи закупуването на продуктите/услугите от Клиента.

• 7.5.2. www.millionette.com ще улесни информирането на Клиента за етапа на изпълнение на неговата поръчка.

• 7.5.3. Договорът, към който са добавени документите, удостоверяващи доставката до Клиента на договорените от него продукти, от страна на www.millionette.com, се превръща в изпълнен Договор.

7.6. транспорт

• 7.6.1. Доставката на закупените продукти/услуги до Клиента се извършва чрез бърза куриерска фирма. Бързата куриерска фирма обработва личните данни на Клиента на www.millionette.com, изключително за предоставяне на транспортни услуги на закупените от тях продукти от сайта на компанията и само при пълно спазване на настоящия документ Общи условия. Също така, третите страни партньори на фирмата за бързи куриери, упълномощени да извършват транспортните услуги, които обработват личните данни на Клиентите на www.millionette.com, са длъжни да спазват стриктно условията на закона относно безопасността. на обработването на лични данни лично и на този документ Правила и условия. В този смисъл фирмата за бързи доставки може да се свърже с Клиентите на www.millionette.com чрез всяко средство за комуникация (e-mail, телефон, SMS) в рамките и за целите, предвидени в тази статия.

• 7.6.2. Доставките се извършват средно за 2-3 работни дни, ако поръчаните продукти са в наличност. В случай, че продуктът бъде доставен след горепосочения срок, www.millionette.com ще уведоми Клиента по имейл, в рамките на 14 дни от приключване на кампанията, като се прилагат разпоредбите на чл. 7.7.3, като в този случай Клиентът може да се откаже от поръчката писмено, а в случай, че плащането е извършено преди доставката, платените суми ще бъдат възстановени в пълен размер съгласно закона, в рамките на 14 дни от датата на анулиране. .

7.7. Качество и гаранции

• 7.7.1. Millionette Couture поема отговорност за коректното описание на продуктите, представени на уебсайта Съгласно чл. 11 от Закон 449/2003, всеки Член или Клиент може да поиска, в случай на несъответствие, ремонт, замяна на продукта в рамките на наличната наличност или връщане на стойността му.

7.7.2. Ако www.millionette.com не може да изпълни договора, тъй като продуктът не е наличен, той ще информира Клиента за тази липса на датата, на която www.millionette.com разбере за този случай. В случай, че продуктът вече е бил заплатен от Клиента, заплатените суми ще бъдат възстановени от www.millionette.com в рамките на максимум 14 дни, освен ако страните не се договорят друго.

7.8. Връщане на продукти

• 7.8.1. Клиентът на www.millionette.com може да върне продуктите, закупени чрез Договор, в следните ситуации:

7.8.1.1. Пакетите показват сериозни щети;
7.8.1.2. Продуктите са доставени неправилно;
7.8.1.3. Продуктите са с производствени дефекти;
7.8.1.4 Продуктите са с грешни размери, поръчани от Клиента;
7.8.1.5. „Потребителят има право да уведоми писмено търговеца, че се отказва от покупката, без да дължи неустойка и без да посочва причина, в срок до 14 работни дни от получаване на стоката. Също така, в съответствие с GEO №. 34/2014 г., Клиентът има право едностранно да прекрати договора от разстояние, в срок до 14 работни дни от датата на получаване на продукта/продуктите, без неустойки и без да посочва причина. В този случай преките разходи за връщане на продуктите ще паднат, съгласно закона, за Клиента.

• 7.8.2. Клиентът се задължава да уведоми www.millionette.com за намерението си да върне закупените продукти чрез всякакви средства за писмена комуникация (e-mail/факс/и т.н.) в рамките на максимум 14 работни дни от получаването на продуктите и/или услуги.

• 7.8.3. Клиентът, който е уведомил www.millionette.com съгласно чл. 7.8.2, носи отговорността да гарантира, че посочените от него продукти ще бъдат върнати в рамките на максимум 14 календарни дни, в противен случай www.millionette.com ще счита искането за неоснователно / обезсилва и може да откаже връщането.

• 7.8.4. Клиентът на www.millionette.com няма да може да върне закупените продукти и/или няма да претендира за други щети/компенсации в следните ситуации:

7.8.4.1. В случай на замяна на закупения продукт с друг продукт с други спецификации или от различен вид, освен в случаите по чл. 7.8.1.4.
7.8.4.2. Ако искането за връщане за някоя от ситуациите, предвидени в чл. 7.8.1 има дата на изпращане на уведомлението за намерение за връщане, която надвишава периода от 14 работни дни, предвиден съгласно член 7.8.2, изчислен от работния ден, следващ датата на спазения договор.
7.8.4.3. При връщане на продукт за една от ситуациите, предвидени в чл. 7.8.1, и върнатият продукт не е в същото състояние, в което е бил доставен (с непокътнати всички етикети, със следи от износване, повреден и др.).
7.8.4.4. Според GEO бр. 34/2014 www.millionette.com си запазва правото да не приеме връщането на продукти, които по своето естество не могат да бъдат върнати или които могат бързо да се развалят или развалят, като бельо, бански костюми и/или козметика. Продуктите, които представляват комплект/комплект, трябва да бъдат върнати като комплект/комплект. Ако сте получили подарък от нас за поръчка, която връщате, трябва да върнете и подаръка, който сте получили.

• 7.8.5. В случай на възстановяване на стойността на продукта, това ще стане в рамките на най-много 14 дни от получаването и проверката на върнатите продукти.

• 7.8.6. В случай на замяна на продукта с новопоръчан размер, съгласно 7.8.1.3, замяната ще се извърши при условията и границите на нормална поръчка.

• 7.8.7. Ако Клиентът, който е върнал продукт в съответствие с разпоредбите на чл. 7.8.1.3, и www.millionette.com няма подходящ продукт за замяна, той ще предложи на клиента насрещната стойност на продукта в съответствие с 7.8.5 .

• 7.8.8. Стойността на допълнителните услуги, включително, но не само транспорта на продуктите, заплатени от клиента, не се възстановява.

• 7.8.9. Във всички случаи разходите за връщане/повторно изпращане се поемат от клиента, с изключение на случаите, когато продуктите имат производствени дефекти.

• 7.8.10. Възстановяването на стойността на поръчка се извършва само по банков път по сметка, която ни е изпратена от клиента, съгласно вътрешната финансова политика с цел извършване и доказване законно и лесно възстановяването на парите.

8. Измама

8.1. www.millionette.com не иска от своите Клиенти или Потребители чрез каквито и да било средства за комуникация (e-mail/телефон/SMS и др.) информация относно поверителни данни, банкови сметки/карти или лични пароли. IBAN банкова сметка ще бъде поискана само чрез Формуляра за връщан

8.2. Клиентът/Членът поема пълната отговорност за разкриването на поверителни данни на трета страна.

8.3. www.millionette.com отхвърля всякаква отговорност, в случай че Член/Клиент е/е наранен по някакъв начин от трета страна, която твърди, че е/представлява интересите на www.millionette.com.

8.4. Клиентът или Членът ще информира www.millionette.com за подобни опити, като използва данните за контакт.

8.5. www.millionette.com не рекламира СПАМ. Всеки Член/Клиент, който изрично е предоставил своя имейл адрес на сайта, може да избере да деактивира клиентския акаунт, свързан с този имейл адрес.

8.6. Комуникациите, осъществявани от www.millionette.com чрез електронни средства за дистанционна комуникация (напр. електронна поща), съдържат пълни и съответстващи идентификационни данни на подателя или връзки към тях, в момента на предаване на съдържанието.

8.7. Следните цели, след като бъдат постигнати, ще се считат за опит за измама на Сайта/Съдържанието и/или www.millionette.com, като последният си запазва правото да започне наказателно преследване срещу лицето или лицата, които са се опитали или са постигнали това цел(и):

• 8.7.1. за достъп до данните от всякакъв вид на друг Член/Клиент чрез използване на акаунт или по друг начин.

• 8.7.2. да промените или модифицирате съдържанието на сайта или всяка кореспонденция, изпратена по какъвто и да е начин от www.millionette.com до Члена/Клиента

• 8.7.3. да повлияе на производителността на сървъра/сървърите, на които работи сайтът

• 8.7.4. за достъп или разкриване на трета страна, която няма необходимите законови правомощия, съдържанието, изпратено по какъвто и да е начин от www.millionette.com на Члена/Клиента, когато той не е легитимният получател на съдържанието.

9. Ограничение на отговорността

9.1. www.millionette.com не може да бъде държан отговорен по какъвто и да е начин към който и да е Член/Клиент, който използва Сайта или неговото Съдържание, освен в границите на членовете, съставляващи Общите условия.

9.2. Ако Член/Клиент счита, че Съдържание, изпратено по какъвто и да е начин от www.millionette.com, нарушава авторски права или други права, той може да се свърже с www.millionette.com за подробности, съгласно данните за контакт, както следва, така че www.millionette .com може да вземе информирано решение.

9.3. www.millionette.com не гарантира на Члена или клиента достъп до сайта или услугата, при липса на регистрация от страна на последния чрез преминаване през стъпките за регистрация на сайта, и не му дава право да изтегля или частично да променя и/или цялото съдържание, да възпроизвежда частично или изцяло съдържанието, да копира или да използва всяко съдържание по какъвто и да е друг начин или да прехвърля на трета страна всяко съдържание, до което има и/или е получило достъп, въз основа на потребителско споразумение, без предварителното писмено съгласие на www.millionette.com.

9.4. www.millionette.com не носи отговорност за съдържанието, качеството или естеството на други сайтове, достигнати чрез връзки от съдържанието, независимо от естеството на тези връзки. За съответните обекти отговорността се носи изцяло от техните собственици.

9.5. www.millionette.com се освобождава от каквато и да е вина в случай на използване на сайтовете и/или съдържанието, предадено на Члена или Клиента, по какъвто и да е начин (електронен, телефон и др.), чрез сайтовете, електронна поща или служител на www.millionette.com, когато това използване на съдържанието може или причинява вреди от всякакъв вид на Члена, Клиента и/или трета страна, участваща в това прехвърляне на Съдържание.

9.6. www.millionette.com не предлага никакви преки или косвени гаранции, че:

• 9.6.1. услугата ще бъде съобразена с изискванията на клиента;

• 9.6.2. услугата ще бъде непрекъсната, сигурна или без всякакъв вид грешки;

• 9.6.3. продуктите/услугите, получени безплатно или срещу заплащане чрез услугата, ще отговарят на изискванията или очакванията на клиента.

9.7. В рамките на Общите условия операторите, администраторите и/или собствениците на сайта по никакъв начин не носят отговорност за техните взаимоотношения или последствия, произтичащи от, но не само, покупки, специални оферти, промоции, промоции или всякакви други тип връзка / връзка / сделка / сътрудничество / и др. които могат да се появят между клиента или члена и някой от тези, които се рекламират пряко или косвено чрез сайта.

9.8. Рекламните материали (включително, но не само банери за кампании), използвани за представяне на всяка кампания на уебсайта и/или на страницата на компанията във Facebook/Instagram, имат изключителния характер на популяризиране на марките, без използването на банерите да се тълкува като задължение, поето от www.millionette.com действително да има на склад за търговски цели продуктите, които се появяват или могат да се появят в тях. По този начин само продуктите, представени на сайта, с посочена продажна цена и техните характеристики, служат за търговските цели на компанията (те са налични за продажба).

10. Непреодолима сила и случайно събитие

10.1. С изключение на случаите, в които изрично не е предвидено друго, никоя от страните по сключен договор, който все още е в процес на изпълнение, не носи отговорност за неизпълнението в срок и/или по подходящ начин, изцяло или в част от някое от задълженията, които му е възложено по договора, ако неизпълнението на съответното задължение е причинено от непреодолима сила.

10.2. Страната или законният представител на страната, която се позовава на събитието, споменато по-горе, ще информира незабавно и изчерпателно другата страна за настъпването му и ще предприеме всички налични мерки за ограничаване на последствията от това събитие.

10.3. Страната или законният представител на страната, която се позовава на събитието, споменато по-горе, е освободено от това задължение само ако събитието му попречи да го завърши.

10.4. Ако в рамките на 15 дни от датата на настъпването му, съответното събитие не отпадне, всяка от страните има право да уведоми другата страна за пълното прекратяване на този договор, без която и да е от тях да може да претендира други неустойки-лихви от другият.

10.5. Страната, която се позовава на форсмажорното събитие, трябва да докаже невъзможността за изпълнение на задълженията си в 30-дневен срок от датата на настъпване на събитието, но в рамките на чл. 10.3.

11. Съдебни спорове

11.1. Използвайки/посещавайки/разглеждайки/и т.н. сайтовете и/или всяко съдържание, изпратено от www.millionette.com до Члена/Клиента чрез достъп и/или изпращане по какъвто и да е начин (електронно, телефонно и т.н.), той/тя декларира, че се съгласява поне с разпоредбите на „Общите условия“.

11.2. Всеки спор във връзка с тези Правила и условия, който може да възникне между Члена/Клиента и www.millionette.com, ще бъде разрешен по взаимно съгласие, като страните ще положат всички необходими усилия в това отношение.

11.3. Всеки спор от всякакъв вид, който може да възникне между Члена и www.millionette.com или неговите партньори, ще бъде разрешен по взаимно съгласие. Ако това не е възможно, конфликтът ще бъде разрешен от компетентния съд в централата на www.millionette.com, в съответствие с действащите румънски закони.

11.4. Ако се установи, че някоя от горните клаузи е нищожна или невалидна, независимо от причината, тази клауза няма да повлияе на валидността на другите клаузи.

11.5. Този документ е изготвен и ще се тълкува в съответствие с румънското законодателство.

12. Заключителни разпоредби

12.1. www.millionette.com си запазва правото да прави всякакви промени в тези разпоредби, както и всякакви промени в сайта/неговата структура/услуга, както и всяко съдържание, без предварително уведомяване на Члена или Клиента.

12.2. В рамките на Общите условия www.millionette.com не носи отговорност за каквито и да било грешки, които могат да се появят на сайта по каквато и да е причина, включително промени, настройки и т.н., които не са направени от администратора на сайта.

12.3. www.millionette.com си запазва правото да вмъква рекламни банери от всякакво естество и/или връзки на всяка страница от сайта, в съответствие с действащото законодателство.

13. Обратна връзка

13.1. Ако има въпроси или предложения относно www.millionette.com, от понеделник до петък, 09:00 – 17:00 ч., или по имейл на contact@millionette.com или на посочения телефонен номер на уебсайта.

No matter if you’re at middle school, high school or university, you can find many good motives to purchase cheap essays online. Students may require assistance with their writing assignments in their language of study and others require guidance. Whatever the reason it is possible to find an outstanding writing service that website that answers math problems will meet all your needs and stay within your spending limit. The following are top options. Find out what you can about each. It will be clear the reasons these products are loved and the reason why they’re such a great choice.